जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व पाणीसाठा…

2

सिंधुदुर्गनगरी,ता.०५: तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या २४ तासात ४ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये २२१.१९८० द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण ४९.४४ टक्के भरले आहे.

जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – ३६.७८००, अरुणा – १८.०१७५, कोर्ले- सातंडी – २०.८३८०. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – १.०४६३, नाधवडे – १.८६४७, ओटाव – १.५४९२, देंदोनवाडी – ०.२७१४, तरंदळे – १.१९५०, आडेली – ०.००, आंबोली – ०.८७८०, चोरगेवाडी – ०.९८१०, हातेरी – ०.६५५०, माडखोल – १.६९००, निळेली – ०.४३३०, ओरोस बुद्रुक – ०.९०३०, सनमटेंब – ०.१९६०, तळेवाडी – डिगस – ०.०६३०, दाभाचीवाडी – ०.६१३०, पावशी – १.३७७०, शिरवल – ०.७५९०, पुळास – ०.६९९०, वाफोली – ०.४०७०, कारिवडे – ०.३९१०, धामापूर – ०.६६६०, हरकूळ – ०.७१४०, ओसरगाव – ०.००२०, ओझरम – ०.३९९०, पोईप – ०.००, शिरगाव – ०.२६३०, तिथवली – ०.४९००, लोरे – ०.२३७० या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

0

4