सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व पाणीसाठा…

2

सिंधुदुर्गनगरी,ता.०७: तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या २४ तासात ११.२०मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये २२०.४६०० द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण ४९.२८ टक्के भरले आहे.

जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 36.7800, अरुणा – 18.0175, कोर्ले- सातंडी – 20.0230 लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 1.0354, नाधवडे – 1.8446, ओटाव – 1.4613, देंदोनवाडी – 0.2624, तरंदळे – 1.0300, आडेली – 0.00, आंबोली – 0.9020, चोरगेवाडी – 0.9810, हातेरी – 0.6550, माडखोल – 1.6900, निळेली – 0.4680, ओरोस बुद्रुक – 0.9120, सनमटेंब – 0.2130, तळेवाडी – डिगस – 0.00, दाभाचीवाडी – 0.6020, पावशी – 1.3610, शिरवल – 0.7780, पुळास – 0.7450, वाफोली – 0.4070, कारिवडे – 0.3910, धामापूर – 0.6460, हरकूळ – 1.1870, ओसरगाव – 0.0030, ओझरम – 0.4070, पोईप – 0.0690, शिरगाव – 0.2600, तिथवली – 0.5040, लोरे – 0.2490 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

13

4